Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí jsou platné a účinné od 1.1.2014 a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.timo.cz

Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je Timo s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9; IČ: 09620052, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 339108.

Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Timo s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupní smlouva

Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.timo.cz.
Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím na internetových stránkách www.timo.cz uvedené v objednávce odeslané kupujícím.


Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.timo.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.
Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvoleném kupujícím.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

Zboží je možné platit buď (i) platební kartou on-line - prostřednictvím platební brány ComGate, nebo (ii) na dobírku – v takovém případě objednané zboží kupující uhradí při převzetí zásilky dopravci, nebo (ii) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v prodejně Timo, Sokolovská 905/246, 190 00 Praha 9 (naproti divadlu Gong) nebo při dodání zboží na výdejních místech Zásilkovny.

Cena dobírky je 40 Kč/ 2 EUR.

Poplatek za dobírku je po dobu nedostupnosti platby kartou zrušen.

Dodací podmínky

Prodávající vyřizuje objednávky zpravidla do 5 pracovních dnů. Z důvodu velkého zájmu o výprodejové zboží může dojít ke zpoždění dodání zásilky. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání zboží.

Zboží je kupujícímu dodáváno dle jeho výběru buď (i) k osobnímu odběru na prodejnu Timo, Sokolovská 905/246, 190 00 Praha 9 nebo (ii) prostřednictvím dopravce, který kupujícího předem kontaktuje a domluví čas osobního předání balíku. O případném zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. Z technických důvodů je možno osobně odebrat v prodejně Timo maximálně 3 kusy zboží.

Náklady na dodání zboží činí:
0,- Kč a) v případě osobního odběru zboží v prodejně Timo, Sokolovská 905/246, 190 00 Praha 9, b) při nákupu nad 1800 Kč/ 72 € (pro Slovenské zákazníky) nebo c) během mimořádné akce "Poštovné zdarma" nad určitou částku. Poštovné zdarma dle bodu c) nelze kombinovat se slevovým voucherem  Věrnostního programu Timo. 
99 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL;
109 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty,
59 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna
3,99 EUR v případě dodání zboží prostředníctvím zásilkové služby Pošta bez hranic na Slovensko.

Ve všech cenách jsou zahrnuty náklady na výběr dobírky.Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na adresu info@timo.cz, telefonicky nejlépe na telefonní číslo +420 724 349 003 nebo písemně na adresu K výtopně 1889, 412 01 Litoměřice.

Pro urychlení vyřízení odstoupení je vhodné, aby v odstoupení od smlouvy kupující uvedl číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovní účtu pro vrácení peněz.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.

Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat na adresu K výtopně 1889, 412 01 Litoměřice. Vracené zboží by mělo být posláno ve stejném obalu nebo jemu podobnému, aby se zabránilo poškození (např. prolomení vyztužených košů u podprsenky), všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem musí být zabalené do přiměřeně velké krabice, košíčky neprolamované. Výrobky Julimex lze z hygienických důvodů vracet pouze v původním obalu s neporušenou ochranou fólií.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, viz § 1833 občanského zákoníku.
V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Chtěli bychom vás informovat o tom, že jako zákazník e-shopu máte možnost využít mimosoudního řešení sporu.  Informace o tomto postupu a formulář k zahájení řízení naleznete na stráckách ČOI:

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy 
(dle ustanovení § 1837 ObčZ):

1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, spotřebitel nemá právo na odstoupení od takové smlouvy


Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo výrazné změny ceny. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.


Zboží s dárkem

V případě, že zákazník vrací zboží, jehož součástí byl dárek k nákupu, je povinen dárek vrátit. Pokud tak neučiní, bude mu odečtena hodnota dárku.


Práva z vad

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným reklamačním řádem společnosti Timo s.r.o., jehož text je dostupný mimo jiné na www.timo.cz.Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího - spotřebitele je po vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to na adrese export2@timo.cz.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, a s ustanoveními reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím – společností Timo s.r.o., Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9; IČ: 45276773 při uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží, a to v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění).


Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Prodávající neodpovídá:
a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

Uplatnění práv z vad

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit na adrese K výtopně 1889, 412 01 Litoměřice, a to zasláním zboží na tuto adresu. Kupující je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.


Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.


Práva z vad

V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má kupující vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci.
V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má kupující právo na dodání nové věci bez vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, vzniká kupujícímu v tento moment právo požadovat jen výměnu součásti. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.).Informační oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.