Obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.timo.cz

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Timo s. r. o., Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9; IČO: 45276773 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.
 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva 

je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, respektíve predávajúci.

Predávajúci

je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby

Kupujúci

sa rozlišuje na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúceho, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci spotrebiteľ alebo len Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby s cieľom podnikať s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a obchodným zákonníkom.
 

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho aj predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, nie je na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa o ďalšom postupe.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (zásielka v internetovom obchode), má Kupujúci spotrebiteľ v súlade s § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho (dodávateľa) a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy. V odstúpení od zmluvy treba uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci (dodávateľ) právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením predmetného tovaru, a to podľa § 53 ods. 10 občianskeho zákonníka. Predávajúci (dodávateľ) je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Vrátené peňažné prostriedky zašleme späť na bankový účet spotrebiteľa..
 

Cena a platobné podmienky

Ceny tovaru uvedené na internetových stránkach www.timo.cz sú platné v okamihu objednania tovaru.

Platba na dobierku: Objednaný tovar uhradíte pri prevzatí zásielky dopravcovi. Platba za dobierku na Slovensko je 4,99 EUR. Balné neúčtujeme. 


Zaplatením v hotovosti na predajni Timo, Sokolovská 905/246, 190 00 Praha 9 (naproti divadlu Gong) pri osobnom odbere tovaru proti odovzdaniu paragónu. PO NOVOM od 1.2.2013 možnosť platby kartou pri osobnom odbere na predajni Sokolovská. Na osobný odber je z technických dôvodov možné objednať maximálne 3 kusy tovaru.
 

Dodacie podmienky

Objednávky štandardne vybavujeme do 5 pracovných dní. Z dôvodu veľkého záujmu o výpredajový tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania zásielky. O odoslaní je kupujúci vždy informovaný e-mailom v deň odoslania. Balík vám dodá dopravca spoločnosti PPL, ktorý vás bude dopredu kontaktovať a dohovorí si s vami čas osobného odovzdania balíka. O oneskorení dodávky alebo vypredaní tovaru budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.
 

Akcia

Akcia poštovné zdarma nad 1800,- Kč (72 €)

+ dodatočné akcie s poštovným zdarma nad určitú sumu
Poštovné zdarma sa vzťahuje na objednávky nad 1800,- Kč (72 €). Táto akcia sa nevzťahuje na zásielky zasielané na Slovensko. 

Darčekový poukaz za 500,- Kč

Darčekový poukaz v hodnote 500 Kč je možné uplatniť do mesiaca od kúpy na internetovom obchode.

Happy Hours = šťastná hodinka

Zlacnená cena za dopravné sa vzťahuje iba na zásielky posielané po Českej republike. Pre Slovenskú republiku zlacnené poštovné neplatí.

Nohavičky 11627 zdarma k nákupu nad 1100 Kč

Táto akcia platí pre objednávky odoslané od 4. 9. 2013 do 18. 9. Ak si zákazník nohavičky zdarma nepridá do košíka, nemá právo ich nárokovať alebo akokoľvek vymáhať. Pri vrátení tovaru v prípade, keď si zákazník ponechá tovar za menej, než je limit 1 100 Kč, má povinnosť nohavičky vrátiť. V opačnom prípade mu bude strhnutá z vráteného tovaru hodnota nohavičiek, ktorá je 399 Kč.

Parfumbra

Podprsenka Parfumbra (podprsenka 0420 + parfum) je vyrobená v limitovanej edícii 2 000 ks. Parfumbra je distribuovaná v e-shope www.timo.cz, vo firemných predajniach Timo a spolupracujúcich predajniach. Po vypredaní zásob bude podprsenka dodávaná 0420 bez parfumu.
V prípade vrátenia Parfumbry má zákazník povinnosť vrátiť podprsenku vrátane parfumu. V prípade nevrátenia parfumu bude z vrátenej sumy odčítaná cena parfumu 100 Kč.


Výmena a vrátenie tovaru

Ak ste dostali výrobok, ktorý vám nevyhovuje svojou veľkosťou alebo farbou, zašleme vám výrobok nový. Je iba nutné tovar poslať v rovnakom obale alebo jemu podobnom, aby sa zabránilo poškodeniu (napr. prelomeniu vystužených košov na podprsenke). Všetky podprsenky a plavky s vystuženým bezšvovým košom baľte do škatule, košíčky neprelamujte. V prípade nedodržania pokynov pre vrátenie alebo výmenu tovaru vám tovar bude zaslaný späť na vlastné náklady alebo bude zo zaplatenej hodnoty tovaru strhnutá percentuálna hodnota podľa rozsahu poškodenia. Ušpinená bielizeň a tovar nevyhovujúci obvyklým hygienickým štandardom nebudú vymenené alebo prípadná reklamácia nebude uznaná. Výmena tovaru bude vykonaná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia vráteného, veľkostne nevyhovujúceho tovaru. V prípade vrátenia tovaru zašleme peniaze späť na váš bankový účet. Predávajúci (dodávateľ) je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

Výrobok musí byť NENOSENÝ, NEPRANÝ, V PÔVODNOM STAVE, SO VŠETKÝMI VISAČKAMI A CEDUĽKAMI!!! 
 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po vyplnení všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná s cieľom splniť ju a ďalej evidovať a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a z. č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), pre ktorý sú v záručnej lehote uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácia“).

Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná lehota je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, po ktoré bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musia obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky nutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za chyby, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, iba v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.
 

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:
 

  • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 
  • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by išlo o neodstrániteľnú chybu.

V situácii, keď je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva, a označí zásielku príslušnými symbolmi.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet.
 

Bulletiny

Odoslaním objednávky dávate súhlas so zasielaním bulletinov. V prípade, že si neprajete toto obchodné oznámenie dostávať, tak sa, prosím, odhláste.