Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Zásady“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Účastníkom základné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov.

 2. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

a) Prevádzkovateľom TIMO s.r.o., identifikačné číslo 452 767 73, so sídlom Praha 9 – Vysočany, Podvinný mlýn 1418/2, PSČ 190 00, e-mail: gdpr@timo.cz

b) Účastníkom fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle Prevádzkovateľovi registračný formulár z webu

c) Osobnými údajmi meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ je výrobcom, predajcom a poskytovateľom služieb spodnej, nočnej a protetickej bielizne a na tento účel prevádzkuje web www.timo.cz, ktorého súčasťou sú: https://www.timo.cz/sk/content/377-zasady-ochrany-osobnich-udaju
  https://www.timo.cz/sk/content/378-souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju
  V rámci tejto služby sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje:

a) v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a/alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci komunikácie o uzatvorení zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou; a

b) s cieľom/cieľmi uvedenými nižšie.

Prevádzkovateľ ďalej spracováva Osobné údaje Účastníkov aj v súvislosti s marketingom Prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov. Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom. K spracovávaným Osobným údajom bude mať prístup iba správca.

II. Účel spracovania Osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na nasledujúce účely:

a) zaistenie uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Z takého vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a Prevádzkovateľ tak musí spracovávať Osobné údaje aj na tento účel (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

b) na marketingové účely, aby Prevádzkovateľ čo najlepšie prispôsobil ponuku svojich produktov a služieb a obchodné oznámenie ich sa týkajúce Účastníkovým potrebám, na tento účel spracovania správca získava Účastníkov jednoznačný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;

c) na ochranu svojich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, plnenie zákonných povinností, ktoré Prevádzkovateľovi zo zmluvného vzťahu medzi ním a Účastníkom vyplývajú, ochrana reputácie Prevádzkovateľa ako správcu webu a ochrana majetkových záujmov Prevádzkovateľa pre prípadné súdne spory.


III. Ochrana Osobných údajov a informácie o spracovaní.

 1. Na Účastníkov sa vzťahuje zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné právne predpisy.

 2. Účastník berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára začne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.

 3. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 4. Poskytovanie Osobných údajov Prevádzkovateľovi je všeobecne zmluvná a zákonná požiadavka. Čo sa týka poskytovania Osobných údajov na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, sa od Účastníka vyžaduje súhlas. Pokiaľ Účastník neudelí Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Osobných údajov na marketingové účely, neznamená to, že by Prevádzkovateľ v dôsledku toho odmietol poskytovať svoje služby.

 5. Osobné údaje budú spracovávané počas komunikácie o uzatvorení zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to s cieľom uzatvorenia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu či v období stanovenom v súhlase.

 6. V prípade uzatvorenia zmluvy podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa budú Osobné údaje spracovávané a uchovávané počas nasledujúcich 36 mesiacov pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to s cieľom ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 7. S cieľom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávané počas 5 rokov počínajúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom.

 8. Po uplynutí lehoty uvedenej v článku III. ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Prevádzkovateľ Osobné údaje zlikviduje.

 9. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť iba pravdivé a presné Osobné údaje.

 10. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.

 11. Osobné údaje Účastníkov nebudú odovzdávané žiadnym tretím osobám, do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 12. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 13. Účastník berie na vedomie, že jeho Osobné údaje sú uložené v datacentrách spoločnosti TIMO s.r.o. Prevádzkovateľ využíva služby platformy Wedos, G Suite a Google Cloud Platform, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi štandardmi ochrany osobných údajov.

 14. Účastník berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločnosti Google LLC na jeho zariadení.


IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

 1. Účastník má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas (t. j. najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Odvolať súhlas je možné vyplnením formulára/odškrtnutím políčka/zaslaním odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo pomocou odkazu v e-mailovej komunikácii.

 2. Účastník má ďalej právo:

a) Byť informovaný o spracovaní svojich Osobných údajov

i. Účastník je oprávnený od Prevádzkovateľa požadovať informácie, či sú Osobné údaje spracovávané, alebo nie. Pokiaľ sú Osobné údaje spracovávané, má Účastník právo od Prevádzkovateľa požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch Prevádzkovateľa, jeho zástupcovi a prípadne zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých Osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov Osobných údajov, o oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa, o výpočte práv Účastníka, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracovávaných Osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

ii. Pokiaľ Prevádzkovateľ hodlá ďalej Osobné údaje Účastníka spracovávať na iný účel, než na ktorý boli získané, poskytne Účastníkovi ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.

b) Požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom

Účastník je od Prevádzkovateľa oprávnený požadovať informáciu, či sú jeho/jej Osobné údaje spracovávané, alebo nie, a ak áno, má prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania Osobných údajov, informácie o Účastníkových právach (práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji Osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Účastníka, informácie a záruky v prípade odovzdávania Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Účastník má právo na poskytnutie kópií spracovávaných Osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

c) Na opravu poskytnutých Osobných údajov

i. Pokiaľ došlo na strane Účastníka napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú je možné považovať za Osobný údaj, má Účastník právo od správcu požadovať opravu spracovávaných Osobných údajov. Navyše má Účastník právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

d) Na výmaz poskytnutých Osobných údajov

i. V určitých stanovených prípadoch má Účastník právo požadovať, aby Prevádzkovateľ Osobné údaje Účastníka vymazal. Medzi také prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie zmienené účely naďalej potrebné. Prevádzkovateľ Osobné údaje maže po uplynutí času nevyhnutnosti automaticky, Účastník sa však môže na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek právu Účastníka na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Osobné údaje Účastníka ponechať) a o jej vybavení bude Účastník detailne informovaný.

e) Na obmedzenie spracovania Osobných údajov

i. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje Účastníka iba v nevyhnutnom rozsahu. Pokiaľ by však Účastník mal pocit, že Prevádzkovateľ napr. prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré Osobné údaje spracováva, môže Účastník podať žiadosť, aby jeho/jej Osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli Osobné údaje blokované. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaný.

f) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

i. Účastník sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania Osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 1. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ robí spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu gdpr@timo.cz;

b) vzniesť námietku proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu gdpr@timo.cz, aby Prevádzkovateľ zaistil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, urobením opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke neodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak Prevádzkovateľ nevyhovie námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 1. Účastník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne elektronicky na adrese gdpr@timo.cz.

 2. Ak Účastník požiada o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať neodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom na elektronickej adrese gdpr@timo.cz.

 3. Pokiaľ Účastník uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne takisto v elektronickej forme, iba pokiaľ Účastník požiada o iný spôsob poskytnutia informácií.

 4. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a nedôvodnej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 5. Osobné údaje sú automaticky vyhodnocované a môžu byť využívané na profiláciu alebo automatické rozhodovanie v oblasti marketingových aktivít správcu. Prevádzkovateľ pri tom používa nasledujúce metódy:

a) analýza vašich aktivít na internetových stránkach správcu.

 1. V dôsledku týchto aktivít Prevádzkovateľa bude správanie Účastníka na internetových stránkach mapované a vyhodnocované, čo predstavuje určitý zásah do práva na súkromie. Zároveň však toto vyhodnocovanie prispieva k tomu, aby Účastníkovi boli zasielané len tie reklamné ponuky týkajúce sa výrobkov a služieb správcu, o ktoré by mohol/-la mať vzhľadom na výsledky vykonaného vyhodnocovania záujem.


V. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. Na riešene prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné české súdy.

 2. Účastníci, ktorí prostredníctvom registračného formulára poskytnú svoje Osobné údaje s cieľom uzatvorenia zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov, tak robia dobrovoľne, vo svojom mene a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.

 3. Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť či doplňovať. O každej takej zmene Prevádzkovateľ informuje Účastníkov e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 24. 5. 2018.